ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Δ.Ε. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΣΤΑΚΑ)»

Διακήρυξη

Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

Περίληψη διακήρυξης

Προμέτρηση

Προϋπολογισμός

Τεχνική έκθεση

Τιμολόγιο

Υπεύθυνη δήλωση ΤΕΥΔ