ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ: «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού στη θέση ‘Μπουσούλιζα’ της Τ. Κ. Νέας Κερασούντας Δήμου Ζηρού»

Διακήρυξη

Περίληψη διακήρυξης

Προμέτρηση εργασιών

Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

Προϋπολογισμός μελέτης

Τεχνική έκθεση

Τιμολόγιο μελέτης

Υπεύθυνη δήλωση (ΤΕΥΔ)