Ορθή επανάληψη: Διακήρυξη διαγωνισμού με τίτλο: «Συντήρηση χώρων πρασίνου- κλάδεμα δέντρων- προμήθεια δέντρων έτους 2019»

Διακήρυξη Διαγωνισμού

1. Τεχνική έκθεση

2. Προμέτρηση

3. Προϋπολογισμός μελέτης

4. Τιμολόγιο μελέτης

5. Συγγραφή υποχρεώσεων

6. Οικονομική προσφορά

Υπεύθυνη δήλωση (ΤΕΥΔ)