Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη: «Βελτίωση παιδικών χαρών Τ.Κ. Γοργομύλου και Τ.Κ. Πέτρας»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ορθή επανάληψη

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

5. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

6. ΤΕΥΔ