Διακήρυξη διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού Υπογειοποιημένων Κάδων Αστικών Στερεών Αποβλήτων»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΔΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_IV-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_V-ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΙΙΙ-ΤΕΥΔ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΙΙ-ΦΥΛΛΟ_ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟ