Διακήρυξη έργου με τίτλο: «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζηρού»

Μελέτη

Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Παράρτημα Β

ΤΕΥΔ

Προϋπολoγισμός έργου

Προϋπολογισμός μελέτης

Τεχνική περιγραφή

Περιγραφικό τιμολόγιο εργασιών

Προμέτρηση εργασιών